Binnen Saxion zijn er een aantal activiteiten gericht op Open Onderwijs. Om een beeld te kunnen vormen van de awareness van docenten binnen Saxion, is in het najaar 2017 een digitale vragenlijst verstuurd. Hiermee werd onderzocht of docenten bekend zijn met open onderwijsmaterialen en in welke mate zij dit gebruiken in hun onderwijs. De resultaten zijn hieronder in de infographic te vinden en vormden input voor het project Open Online Onderwijs.

In het project Open Online Onderwijs (2018) is er gezocht naar open leermaterialen binnen de domeinen Onderzoek, Communicatie, Psychologie en Economie wat heeft geleid tot een lijst met open leermaterialen die ook via de Saxion bibliotheek beschikbaar worden gesteld.

Veel materialen die open worden aangeboden, zijn in het Engels. Waar dit voor sommige docenten een pre is, geven andere docenten aan dat studenten dit een barrière vinden. Om inzicht te krijgen in de houding van studenten ten aanzien van open leermaterialen is er in juni 2018 een vragenlijst verstuurd naar alle studenten van Saxion. Hierin geeft 62% van de Saxion studenten aan dat Engelse literatuur géén belemmering voor ze zou vormen en voor ruim driekwart geldt ditzelfde voor Engelse audiovisuele materialen. Meer dan de helft van de studenten (59%) geeft zelfs aan dat ze het belangrijk vinden om in aanraking te komen met Engelstalige materialen tijdens hun studie. Verder bleek uit de vragenlijst dat ruim 90% van de Saxion studenten het prima vinden als een docent online leermaterialen gebruikt die aangeboden worden door een andere onderwijsinstelling in Nederland. Voor leermaterialen van buitenlandse onderwijsinstellingen geldt dat ruim 80% dit oké vindt.

Binnen Saxion zijn ook academies trekker van open waarbij deze projecten worden ondersteund door de stimuleringsregeling Open Online Onderwijs. Zo is de academie AGZ betrokken bij de landelijke community SAMEN hbo Verpleegkunde. Dit project heeft de ambitie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen door leermaterialen van hogere kwaliteit beschikbaar te stellen. Dit bij voorkeur op een zo efficiënt mogelijke manier. Hiervoor wordt een eerder door 5 instituten opgesteld platform voor delen en hergebruiken van open leermaterialen uitgebreid voor gebruik door 17 instituten, verenigd onder het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Om het platform met leermaterialen (Wikiwijs) up-to-date te houden, de hoeveelheid leermaterialen uit te breiden en delen en hergebruik te bevorderen heeft het project de ambitie om deze vakcommunity op te zetten en uit te bouwen in de periode 2018-2020. Een belangrijke community-activiteit is gezamenlijk nieuw leer­materiaal ontwikkelen en onder open licentie delen.

Daarnaast is de academie FEM betrokken bij de community Circulaire Economie. Deze community is opgericht in 2018 waarbij in totaal participeren 5 hbo-instellingen met het doel dat docenten van verschillende instellingen met elkaar samenwerken om zo te komen tot eigentijds en kwalitatief goed onderwijs over de Circulaire Economie. Hiermee komt leermateriaal dat nu nog vooral verspreid over de verschillende hbo-instellingen wordt ingezet, als een kwalitatief hoogwaardig pakket breed beschikbaar.